AUTOGAS ROADMAP 

Home>O projekcie>LPG>Autogas Roadmap
Czy wiesz, że:

Jeden pojazd zasilany olejem napędowym emituje taką samą ilość NOx co ponad 20 pojazdów zasilanych LPG, i emisje cząstek stałych (PM) z pojazdów napędzanych LPG w cyklu miejskim są poniżej minimalnego mierzalnego poziomu. (Źródło: An LPG Industry Roadmap, www.aegpl.com)

Autogas Roadmap

„Autogas Roadmap” (Atlas drogowy autogazu), to ogólnoeuropejski projekt rozwoju branży autogazu do roku 2020 przygotowany na podstawie analiz ekonometrycznych zleconych przez Parlament Unii Europejskiej,  opisany w 44 stronicowym dokumencie przez AEGPL.

 

Jednym z zagadnień debat europejskiego parlamentu jest bezpieczeństwo energetyczne członków UE w perspektywie długoterminowej. Europejski model energetyczny zakłada dywersyfikację rodzajów stosowanej energii, czyli wykorzystanie różnych źródeł pochodzenia energii i technologii jej wytwarzania, wyróżniając jako jedną ze składowych autogaz.

 

Parlamentarzyści europejscy wymieniają LPG nie tylko jako element dywersyfikacji w ramach bezpieczeństwa energetycznego naszego kontynentu, ale także uwzględniają rolę autogazu jako paliwa pomocnego w osiągnięciu zakładanych celów ograniczenia emisji spalin. „Atlas drogowy autogazu” to nie tylko temat dyskusji ale zapisana strategia zawarta w dokumentach opracowanych przez Komisję Europejską, a dokładniej przez powołaną grupę roboczą CARS 21.

 

Strategia jutra autogazu przedstawiona w „Autogas Roadmap” zakłada osiągnięcie 10% wykorzystania płynnego gazu w Europie w ogólnym zużyciu paliw dla transportu samochodowego do 2020  roku.

 

Aktualnie po Europejskich drogach porusza się ponad 7 milionów aut zasilanych LPG, co daje dziś udział ok. 2,7 % w ogólnej liczbie pojazdów. W tym należy zwrócić uwagę, że w krajach o największym zużyciu autogazu jak Polska czy Turcja, udział ten wynosi odpowiednio 15 i 30%. Zatem poziom 10 % w ciągu najbliższych 10 lat wydaje się realny. Jednakże wymaga podjęcia określonych działań we wszystkich krajach Europy – w Polsce bez wątpienia także.

 

Jakie wymierne korzyści poza bezpieczeństwem energetycznym przyniesie zwiększenie wykorzystania LPG jako paliwa?

 

„Autogas Roadmap” podaje konkretne korzyści ze wzrostu liczby aut zasilanych gazem płynnym:

  • 20,3 miliardy kosztów zewnętrznych zaoszczędzone dzięki ograniczeniu emisji spalin
  • 349 milionów ton CO2 w Europie – o tyle ograniczy się emisja do 2020 roku
  • 41,2 miliardy €  oszczędności dla użytkowników aut zasilanych LPG
  • poprawa Europejskiego bilansu płatności o 7,3 miliardów
  • uniezależnienie się od wahań cen  importowanych paliw ropopochodnych

 

Więcej w dokumencie Autogas Roadmap >>>